Έτοιμοι να ταξιδέψετε;

ΓΚΙΝΗΣ VACANCES A.Τ.Ξ.E – TAΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΕΔΡΑ) : ΕΡΜΟΥ 23-25, ΑΘΗΝΑ,ΤΚ. 10563.
TΗΛ. +30 211 211 2111, +30 210 3250401-5, Fax: +30 210 3254745
ΑΦΜ: 094221620 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩN
ΑΡΜ.Α.Ε: 16353/01/B/88/002
ΑΡ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ (ΜΗΤΕ): 0206E60000493800
e-mail:
ginis@ginis.gr / https://www.ginis.gr

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ GINIS.GR & ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Καλωσήλθατε στον ιστότοπο www.ginis.gr (εφεξής «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος έχει δημιουργη­θεί από την εταιρεία «ΓΚΙΝΗΣ VACANCES A.Ε.» (εφεξής «ΓΚΙΝΗΣ VACANCES» ή «Εταιρεία», οδός Eρμού 23-25, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, με αρ. ΓΕΜΗ 1017901000, ΑΦΜ 094221620, τηλ. επικοινωνίας 211 – 211 2111, e-mail: ginis@ginis.gr), με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες (Χρήστες) του. Η ΓΚΙΝΗΣ VACANCES είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβά­νει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊ­κής Ένω­σης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

 

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή. Ο Ιστότοπος συλλέγει απευθείας από εσάς τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι ίδιοι δηλώνετε και μας αποστέλλετε μέσω των καναλιών επικοινωνίας που αναφέρονται στον Ιστότοπο, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας ανα­φο­ρικά με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες μας.

 

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η ΓΚΙΝΗΣ VACANCES επεξεργάζεται τα δεδομένα των Χρηστών του Ιστοτόπου, μόνο για ενημε­ρω­τικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, με βάση το έννομο συμφέρον της να αναπτύξει την επι­χείρησή της. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει το έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα ή σχόλιά σας.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του Ιστοτόπου και την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, όπως εταιρείας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.
Για την οργάνωση του ταξιδιού σας η Εταιρία μας μπορεί να μοιραστεί τις πληροφορίες σας με προμηθευτές ή εξωτερικούς συνεργάτες του, όπως αεροπορικές εταιρίες, καταλύματα, ακτοπλοϊκές εταιρείες, πρακτορεία ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτικούς πράκτορες εσωτερικού και εξωτερικού, κλπ. Μοιραζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου με αυτούς αν την χρειάζονται για την ολοκλήρωση της κράτησης ή προκειμένου να μπορούν να σας ειδοποιήσουν σε περίπτωση κάποιου προβλήματος ή έκτακτης ανάγκης. Προσπαθούμε να επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες με πολιτικές προστασίας απορρήτου παρόμοιες με τη δική μας και να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά χωρίς την άδειά σας. Ως εκ τούτου σας συνιστούμε να εξετάζετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και των τρίτων αυτών (εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, κλπ).

 

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;
Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοί­ωση ή άλλη χρήση αυτών.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το ισχύον νομο­­θετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εφόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εται­ρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομο­θε­σία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και δη (α) το δικαίωμα πρόσβα­σης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληρο­φορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd), (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον - πλην εμάς- υπεύ­θυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξερ­γασία των προ­σω­πικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. Η άσκηση ενός εκ των ανω­τέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας εγγράφως στην εταιρεία στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ginis@ginis.gr. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επι­πλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθ­μού των εν γένει αιτημάτων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιο­λό­γητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέ­χεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περί­πτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) στη διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 – Αθήνα

Τηλ. κέντρο: +30-210 6475600, Φαξ: +30-210 6475628, e-mail: cοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πολιτική συναλλαγών με παιδιά
Η «ΓΚΙΝΗΣ VACANCES» δεν προβαίνει σε συναλλαγές με παιδιά. Σε περίπτωση που γνωρίζουμε ότι ο χρήστης είναι μικρότερος από 18 χρονών, τότε η προσωπική πληροφορία που μας έστειλε θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να τον ενημερώσουμε ότι απαιτείται γονική συγκατάθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς.

 

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;
Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΓΚΙΝΗΣ VACANCES
Ερμού 23-25

Αθήνα ΤΚ 105 63
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Tηλ: 211 211 2111

 

Τι συμβαίνει με τις ιστοσελίδες τρίτων μερών;
Ο Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλει­στι­κά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέ­μπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώ­σεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΓΚΙΝΗΣ VACANCES, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρα­κτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η ΓΚΙΝΗΣ VACANCES δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η ΓΚΙΝΗΣ VACANCES δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρή­στης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί “cookies”;
Επιπλέον των όσων αναφέρουμε στην αρχή της Δήλωσης, η ΓΚΙΝΗΣ VACANCES μπορεί να συγκε­ντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνο­­λογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, χρησιμο­ποι­ούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκε­κριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Δύο τύποι cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο: (α) cookies «περιήγησης» – αυτά είναι παροδικά cookies που παραμένουν στο σκληρό δίσκο για όσο χρόνο ο Χρήστης είναι συν­δεδεμένος με τον Ιστότοπο και (β) «επίμονα» cookies – αυτά παραμένουν στο φάκελο cookies του browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για πολύ περισσότερο (αν και το για πόσο χρόνο εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie). Tα cookies περιήγησης χρησιμο­ποιούνται για να βελτιώσουν την πλοήγηση του Χρήστη στον Ιστότοπο και για να συλλέξουν συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες. Αυτές οι συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής χρήσης μόνο από τη ΓΚΙΝΗΣ VACANCES και δεν θα παρασχεθούν σε τρίτους. Τα επίμονα cookies χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο για να αποθη­κεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή του Χρήστη για διάφορους σκοπούς, ενδεικτικά για την ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών, που έχει ο Χρήστης παράσχει παλαιότερα (π.χ. λεπτο­μέρειες κωδικών), για τον καθορισμό των περιοχών του Ιστοτόπου που βρίσκουν οι Χρήστες πιο ενδιαφέρουσες και τη διαμόρφωση του Ιστοτόπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοπο­θεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου. Ο Χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Χρή­στης των συγκε­κριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώ­ριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Ο υπολογιστής του κάθε Χρήστη λαμβάνει μία διεύθυνση IP κάθε φορά που αυτός έχει πρό­σβα­ση στο Διαδίκτυο. Μέσω αυτής, ο υπολογιστής του Χρήστη μπορεί να λαμβάνει και να απο­στέλλει δεδομένα. Γενικά, κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στο Διαδίκτυο, η ΙΡ διεύ­θυνση του Χρήστη αλλάζει. Όμως, υπό κάποιες συνθήκες (π.χ. με κάποιες συνδέσεις broadband) η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη καθίσταται σταθερή. Μία σταθερή διεύθυνση ΙΡ μπορεί να συ­σχε­τισθεί με το συγκεκριμένο υπολογιστή Χρήστη και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε προσωπικές πληρο­φορίες του Χρήστη. Οι πληροφορίες Web log είναι μη προσωπικές πληροφορίες που συλ­λέ­γο­νται από τον υπολογιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεται κάποιος Χρήστης. Παραδείγματα του τύπου των πληροφοριών που μπορεί να συλλέγονται με τη χρήση της ΙΡ διεύθυνσης ή / και των web log πληροφοριών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες της ημερο­μηνίας και της ώρας επίσκεψης στον ιστότοπο και τον τύπο του browser και του λειτουρ­γικού συστήματος υπολογιστή, που χρησιμοποιήθηκε. Η ΓΚΙΝΗΣ VACANCES, ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της, χρησιμοποιούν την ΙΡ διεύθυνσή του Χρήστη ή και τις web log πληροφορίες για να συλλέξουν και αναφέρουν συγκεντρωτικές πληροφορίες για το πώς γίνεται χρήση του Ιστοτόπου και για το πώς ο Ιστότοπος μπορεί να βελτιωθεί.

 

Ισχύς και μεταβολή πολιτικής μας για τα προσωπικά δεδομένα
Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή αναθεωρούμε την παρούσα πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές,

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2020

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Γιατί λαμβάνετε αυτήν την Ενημέρωση
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία μας. Η διαφάνεια ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR - ΓΚΠΔ) αλλά και της εθνικής νομοθεσίας. Με την Ενημέρωση αυτή επιθυμούμε να παράσχουμε σε εσάς τους πελάτες μας όλη την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας με την επιχείρησή μας.

 

Ποίος είναι Υπεύθυνος για τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Η Εταιρεία μας με την επωνυμία “ΓΚΙΝΗΣ VACANCES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “GINIS ΤΑΞΙΔΙΑ”, με έδρα στην Αθήνα (Ερμού 23-25), ΑΦΜ 094221620, τηλέφωνο 210-3240501, e-mail:
ginis@ginis.gr, εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Εταιρεία», είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία Υπεύ­θυ­νος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαί­σιο της σχέσης σας με την επιχείρησή μας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Μυρτώ Γκίνη, τηλέφωνο 210-3240501, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ­

 

Ποία δεδομένα σας επεξεργάζεται η Εταιρεία
Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Δεδομένα ταυτοποίησης:
Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Αριθμός Διαβατηρίου, Εθνικότητα, Υπηκοότητα.
Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο.
Δεδομένα πληρωμής: αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.
Δεδομένα κράτησης: χρόνος διαμονής, προτιμήσεις φιλοξενίας (παιδικό μενού, μενού ειδικής διατροφής, κ.α.), χρήση ειδικών παροχών του τουριστικού συγκροτήματος (π.χ. θαλάσσιες δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες κ.α.), είδος συμμετοχής σε εκδηλώσεις (επαγγελματικά συνέδρια, επιστημονικά συνέδρια, εκδήλωση οργάνωσης γάμων, εκδήλωση πάρτι γενεθλίων κ.α.).
Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα): είναι ενδεχόμενο, όταν κάνετε κράτηση για τις υπηρεσίες μας, να μας γνωστοποιήσετε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που επιθυμείτε. Για παράδειγμα, εάν μας γνωστοποιήσετε πληροφορίες για πιθανές ιατρικές ή διαιτητικές ανάγκες σας, είναι πιθανόν αυτό να φανερώνει λεπτομέρειες για την κατάσταση της φυσικής ή ψυχικής σας υγεία ή τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας. Η παροχή των δεδομένων αυτών γίνεται οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία. Σε περίπτωση που δεν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξερ­γασία τους, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να λάβετε από εμάς ή με την μεσολάβησή μας.

 

Για ποιούς σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας
Η Εταιρεία, ή/και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία κατ' εντολή και για λογαριασμό της, επεξερ­γάζο­νται τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους.
(α) Για να διαχειρισθούμε την κράτησή σας εσωτερικά και να επικοινωνήσουμε τα στοιχεία της κράτησης στους προμηθευτές μας (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κ.ο.κ.) ώστε να παράσχουμε τις συμφωνηθείσες ταξιδιωτικές υπηρεσίες και να εκτελέσουμε την μεταξύ μας σύμβαση.
(β) Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την κράτησή σας ή/ και οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα.
(γ) Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας, με βάση τα έννομα συμφέροντα της επιχείρησής μας:
.- να αξιολογούμε πώς χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μας
.- να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
.- να κάνουμε (εσωτερικά) έρευνα / ανάλυσης αγοράς για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και για να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες
.- να ανταποκρινόμαστε / διερευνούμε τυχόν παράπονα ή/ και αξιώσεις των πελατών μας (ταξιδιωτών)
.- να προστατεύουμε την επιχείρησή μας έναντι οικονομικών ζημιών
.- να επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώνουμε με e-mail για τις υπηρεσίες και τα ταξίδια που προσφέρουμε, παρόμοια με αυτά που έχετε κλείσει στο παρελθόν με την επιχείρησή μας.
(δ) Για να προλαμβάνουμε ή/ και να διερευνούμε περιπτώσεις απάτης, εγκλημάτων, κακής χρήσης υπηρεσιών, και – γενικότερα – για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων.
(ε) Για την εκπλήρωση των κανονιστικών και νομικών μας υποχρεώσεων.
(στ) Για την προστασία δικών σας ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων προσώπων, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος, ιατρικής ανάγκης, περιστατικού ασφαλείας κ.ο.κ.
(ζ) Για να ανταποκριθούμε σε αίτημα παροχής δεδομένων οποιασδήποτε δημόσιας αρχής (όπως αστυ­νομίας, διωκτικών αρχών) ή σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση ή κανονιστική πράξη.
Δεν  συλλέγουμε μη αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα και δεν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για άλλο σκοπό, εκτός από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση.

 

Πώς λαμβάνουμε τα δεδομένα σας
Συλλέγουμε πληροφορίες με τους ακόλουθους τρόπους:
1) Απευθείας από εσάς:
(α) κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, είτε με τηλεφωνική επαφή, είτε με επίσκεψη στα γραφεία μας ή επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, (β) από την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας, (γ) από τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών για τη συλλογή και την αποθήκευση πληρο­φο­ριών και σε αυτές περιλαμβάνεται η χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (δείτε την σχετική πολιτική στην επίσημη ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο www.ginis.gr). Η ιστοσελίδα μας αυτή καθ’ αυτή δεν συλλέγει καμία πληροφορία που σχετίζεται με τη συμπεριφορά, δραστηριότητες και την τοποθεσία του χρήστη.

2) Από άλλες πηγές:
(α) Από άλλα γραφεία ταξιδίων όταν ενεργούν ως πωλητές πακέτων οργανωμένων ταξιδίων που διοργανώνει η Εταιρεία μας,
(β) Από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί ως ασκών τη γονική μέριμνα (περίπτωση ανήλικων ταξιδιωτών) ή ως εκπρόσωπος ομάδας ταξιδιωτών (περίπτωση ομαδικών εκδρομών, εταιρικών ταξιδιών κ.ο.κ.), στο όνομα και για λογαριασμό σας.
Στην τελευταία περίπτωση, ο εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος να ενημερώσει ή να εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεση των λοιπών ταξιδιωτών και να βεβαιώσει ότι έχει το δικαίωμα να προβεί στην κράτηση στο όνομα και για λογαριασμό τους.
(γ) Από την ασφαλιστική εταιρεία ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον προσωπικό ιατρό σας, σε περιστάσεις που πρέπει να ενεργήσουν για την προστασία των δικών σας ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων προσώπων (π.χ. συν-ταξιδιωτών) ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

Ποία είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Κατά βάση, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την παροχή των ταξιδιωτικών υπη­ρεσιών που μας ζητάτε (π.χ. υπηρεσίες μεταφοράς, διανυκτέρευσης, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, εστίασης κ.ο.κ.), σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οδηγίες σας και την εκτέλεση της μεταξύ μας συμβάσεως.
Επίσης, η επεξεργασία μπορεί να είναι απαραίτητη α) για την συμμόρφωσή μας προς κανονιστικές ή νομικές υποχρεώσεις και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική, διατάξεις υγειονομικών αρχών, αποφάσεις Τραπέζης της Ελλάδος κ.ο.κ.), β) για την προστασία δικών σας ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων προσώπων, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος, ιατρικής ανάγκης, περιστατικού ασφαλείας κ.ο.κ., γ) για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσια εξουσίας, δ) για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή ε) για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων.
Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, οπότε η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να γίνει μόνον με τη συγκατάθεσή σας, τούτο θα ζητείται με ξεχωριστό έγγραφο και θα ενημερώνεστε σχετικά με το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε την συγκατάθεση αυτή.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και πώς διασφαλίζεται αυτή
Η Εταιρεία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται, ενώ μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με:
(α) Εξωτερικούς συνεργάτες που μας παρέχουν υπηρεσίες
technology και data management, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης ή/και αναβάθμισης του λογισμικού μηχανογράφησης και των λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων της Εταιρείας
(β) Προμηθευτές / παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις οποίες έχετε κάνει κράτηση, π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κ.ο.κ.
(γ) Εξωτερικούς συνεργάτες ή/ και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επεξεργάζονται τις πληρωμές μέσω καρτών.
Επιπλέον, μπορεί να μοιραστούμε πληροφορίες με τα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση που κρίνουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για σκοπούς πρόληψης και εντοπισμού απάτης.
(δ) Αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όταν είναι απαραίτητο με σκοπό τη συμμόρφωση με νόμους, κανονι­σμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα, περιλαμβανομένων ζητημάτων μεταναστευτικής πολιτικής, ελέγχου συνόρων, ασφαλείας, αντι-τρομοκρατικής πολιτικής, πρόληψης και καταστολής απάτης κ.ο.κ.
(ε) Γραφεία ταξιδίων που διοργανώνουν οργανωμένα ταξίδια, όταν ενεργούμε ως πωλητές των πακέτων τους.
(στ) Εξωτερικούς συνεργάτες – λογιστές και δικηγόρους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας.
Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες και τρίτοι θα δεσμεύονται ως προς την τήρηση της ασφάλειας των δεδομένων και της εμπιστευτικότητας αυτών από σχετικές έγγραφες συμβάσεις.

 

Πόσον καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας. Τα στοιχεία που συλλέγονται επειδή το επιβάλλει η νομοθεσία, φορο­λογι­κή ή άλλη, διατηρούνται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την προάσπιση των δικαιω­μά­των της Εταιρείας διατηρούνται μέχρι τη λήξη του χρόνου παραγραφής. Η διεύ­θυνση e-mail διατηρείται μέχρις ότου μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενη­με­ρώ­σεις για τις υπηρεσίες και τα ταξίδια που προσφέρουμε χρησιμοποιώντας τις επιλογές απόσυρσης / διαγραφής (opt-out / unsubscribe).

 

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα
Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σας σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρεία μας λαμβάνει επαρκή μέτρα προ­στα­­σίας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζει ότι τα δεδο­μένα σας διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών, σύμφωνα με τους όρους που εκάστοτε θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Τι δικαιώματα έχετε
Σας γνωρίζουμε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:
α) Να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που διατηρεί η Εταιρεία
β) Να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία για σας
γ) Να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία, λόγω μεταβολής συνθηκών, δεν νομιμοποιείται η Εταιρεία να τηρεί εφεξής
δ) Να εναντιωθείτε σε επεξεργασία δεδομένων σας που βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας
ε) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει, με επιπτώσεις ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας από την ανάκληση και εφεξής
στ) Να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ζ) Να ζητήσετε πληροφορίες και ακρόαση για οποιοδήποτε σημείο έχετε απορία

 

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρό­τυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να εμποδίσει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

 

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση
Η παρούσα Δήλωση θα ενημερώνεται όποτε είναι αναγκαίο. Εάν υπάρξουν αλλαγές, θα γνωστοποιούνται άμεσα μέσω ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο
www.ginis.gr.

 

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Άρθρο 13, Παρ.2δ)
Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η αρμόδια Εποπτική Αρχή για τα προσωπικά σας δεδομένα:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ)
Λεωφ. Κηφισίας 1-3,
ΤΚ 11523, Αμπελόκηποι Αθηνών,
Τηλ. +30 210 6475 600, Fax +30 210 6475 628,
e-mail: cοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Website:
http://www.dpa.gr